تیم ما

تیم ما


امیراحسان محبی back-end developer

همیشه دوست داره تو کارش بهترین باشه و خودش همیشه میگه:وقتی به  آینده ای که تو ذهنم ساختم فکر میکنم دقیقا مثل شنیدن یک قطعه...