مینا فتح اللهی

مینا فتح اللهی

back-end

کار براش از حاشیه ها مهم تره و سعی می کنه بهترین عملکرد رو داشته باشه. آرامش داشتن رو راه رسیدن به نتیجه میدونه.