بختیار کمانگر

توسعه دهنده back-end

با هوش،منظم و توانمند ،کارش رو خیلی دوس داره ،اولین نفر وارد شرکت میشه ،برای بهتر شدن تلاش میکنه