حامد خمیس آبادی

front-end

داشتن یه همکار که هم کارش رو بلده هم خوش خلق و شوخه به سازمان انرژی خوبی رو تزریق می کنه. علاوه بر اینکه حامد همه این ویژگی ها رو داره همیشه ایده های تحول گرایانه خوبی رو بیان می کنه.