React developer

عاشق یاد گرفتن چیزهای جدیده و از هر موقعیتی برای این کار استفاده میکنه و اصلا از شکست خوردن ترسی نداره چون لازمه ی موفقیت می دونتش و از همه ی این ها بگذریم عاشق آشنا شدن با آدم های جدیده.


مشاور شما: 09123845470