رومل نظریان

React Native Developer

آدم شوخ طبع و اکتیو هستش. سخت کوش و دنبال کسب تجربست. روی کارش حساس و دقیقِ .عاشق کار تیمی


مشاور شما: 09123845470