سبحان بهرامی زاده

SEO Advance

خیلی تو کارش دوست داره پیشرفت کنه و به شدت جدی تو کاره. شخصیت هولی داره دوست داره ساعت ها راجب کارش حرف بزنه اما به طور کلی خجالتیه.


مشاور شما: 09123845470