معین حسینی

توسعه دهنده react native

تو کارم خیلی دقیق و کنجکاوم . تجربه های جدید و خیلی دوست دارم مخصوصا اگر در رابطه با غذا باشه .