معین حسینی

React Native Developer

تو کارش خیلی دقیق و کنجکاوه . تجربه های جدید و خیلی دوست داره.