کیوان شجری

React Native developer

کارش واسش تفریحه، از رویارویی با چالش های جدید ترسی نداره ، تو زمینه کارش بهترینه و روز به روز انگیزه و علاقش به کارش بیشتر میشه و عاشق رنگ آبیه !