غزاله افروغ

غزاله افروغ

ios Developer

کارمو دوست دارم
علاقه به کارت که باشه هیچ چیزی برات غیر ممکن نیست.