لعیا محمودی

لعیا محمودی

Python Developer

چیزی که بهش فکر میکنید،همون چیزیه که بهش تبدیل می شید...