مهیار خدایاری

مدیر عامل

مهیار خدایاری : سعی میکنه که بیشتر یه رهبر باشه تا یه مدیر همیشه کنار بچه ها میمونه تا مطمئن باشه که همه چیز داره خوب پیش میره همه بهش اطمینان دارن که کارش درسته