مهرداد معصومی

مهرداد معصومی

Back-End developer

برنامه نویس بودن شغل نیست, خلق کردن یک موجودیته که بقاش محدود به فکر یک برنامه نویسه.


مهارت های تخصصی :

PHP
UI/UX
Html/Css
jQuery
کارگروهی