پیام رحمانی پور

پیام رحمانی پور

Digital Marketing

پیگیر ، منظم ، منعطف و خلاق و توانمند در زمینه حل مساله است .به افکار و رویاهای خودش اهمیت میده .ظاهرش آرام و ساکت .علاقه مند به رشد و پیشرفت خودش و تیمشه.