مهیار خدایاری مدیر عامل

مهیار خدایاری : سعی میکنه که بیشتر یه رهبر باشه تا یه مدیر
همیشه کنار بچه ها میمونه تا مطمئن باشه که همه چیز داره...