مهیار خدایاری مدیر عامل مهیار خدایاری : سعی میکنه که بیشتر یه رهبر باشه تا یه مدیر همیشه کنار بچه ها میمونه تا مطمئن باشه که همه چیز داره...