اینکه هر شرکت یا کسب و کاری می تواند سایت داشته باشد کاملا بدیهی است. از کوچکترین کسب و کار ها تا بزرگترین آن ها طراحی...